XI EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I ARTYSTYCZNEGO „W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
w tym roku pod hasłem:

„KONFORMIZM CZY BUNT?”

 

Życie stawia nas przed licznymi wyborami. Musimy podejmować decyzje, które mają konsekwencje dla nas, naszych najbliższych, a nawet ludzi nam obcych. Niektóre z nich nastręczają nam wielu problemów. Nie wiemy, co zrobić, jak zareagować na pewne sytuacje. Czy lepiej wybrać konformizm lub jego skrajną wersję – oportunizm i zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa? Czy zdecydować się na bunt, pójście pod prąd, walkę, co może nas wiele kosztować? A może nie trzeba wybierać między tymi skrajnościami? Może są inne możliwości?

 

W tym roku proponujemy Wam podjęcie refleksji ukierunkowanej na powyższe pytania. Dodajcie do nich swoje. Może nie zawsze znajdziecie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że nie warto ich szukać. Proponujemy Wam konkurs na najlepszy scenariusz scenki teatralnej albo opowiadanie, pracę plastyczną lub fotografię, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

  1. ORGANIZATOR

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytutem Etyki UŁ, Instytutem Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Fundacją Centrum Doskonalenia i Nauki.

 

  1. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego, a także uczestnicy zajęć artystycznych w placówkach  artystyczno – edukacyjnych w wieku 13-20 lat.

 

III. CELE KONKURSU

- zainteresowanie uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką etyczną

- promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

- rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

  1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Na konkurs należy nadsyłać:

- w kategorii literackiej – scenariusze scenki teatralnej lub opowiadania

- w kategorii artystycznej – prace plastyczne lub fotografie  

Tematyka prac musi wpisywać się w hasło tegorocznej edycji konkursu.

 

Warunki techniczne prac:

Prace literackie w postaci opowiadania nie powinny przekraczać 3 stron standardowego wydruku. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej i mieć format minimum A4. Nie należy rolować prac! Prace fotograficzne powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 20 na30 cm. W przypadku zdjęć stanowiących spójną całość (cykl) dopuszcza się 3 zdjęcia opatrzone wspólnym tytułem, które traktowane będą jak jedna praca konkursowa. Prace, które nie spełniają warunków technicznych, nie będą uwzględniane. Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się twórczości uczniów nagrodzonej lub wyróżnionej w innych konkursach. Prace należy oznaczyć godłem (hasłem), a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) odrębnej dla każdej pracy trzeba umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimemimoże zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

 

  1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja oceni:    - zgodność pracy z tematyką konkursu

            - wartość artystyczną

            - oryginalność podejścia do tematu

            - samodzielność.

 

  1. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac wyłania po trzy najlepsze w każdej kategorii i kwalifikuje ich autorów do etapu wojewódzkiego. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 26 listopada 2021 r. (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora) na adres:

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

  1. Wileńska 22a

94-029 Łódź           (z dopiskiem: KONKURS  ETYCZNY)

Prace dostarczone organizatorowi po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

 

etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą: pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy Instytutu Etyki UŁ i Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ i pracownik Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonają oceny prac do 3 grudnia 2021r. w kategoriach literackiej i artystycznej dla dwóch grup wiekowych:

grupa 1 – uczniowie szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

grupa 2 – uczniowie klas 2. i 3. szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich (listy nagrodzonych uczniów) w kategoriach plastycznej i literackiej nastąpi do 3 grudnia 2021r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2021r. na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów, biuletyn z konkursu/zdjęcia z uroczystości ukażą się na stronach internetowych XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W trakcie pandemii Covid-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów obrad jury i gali finałowej oraz modyfikacji formy podsumowania konkursu.

 

VIII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. Wśród uczestników etapu wojewódzkiego obecnych na gali finałowej rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

 

  1. UWAGI KOŃCOWE

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby konkursu, w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Nauczyciel zgłaszający do konkursu niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.

  1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.