XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

test2

test

FETA WAŻNA INFORMACJA

 

11 kwietnia godz. 12:00 konkurs teatralny odbędzie się na Dużej Sali Teatru Nowego.

Łódź, ul. Więckowskiego 15 (wstęp wolny)

 

12 kwietnia godz. 12:00 Gala Finałowa - podsumowanie XXIII edycji FETY po hasłem "ILUZJA". Zapraszamy wszystkich finalistów poszczególnych konkursów.

Łódź, ul Kilińskiego 98

Aula Społecznej Akademii Nauk


 

Drzwi otwarte 2019

Zasady rekrutacji

 Rekrutacja do XXVI LO

  

nabór 2020


Źródło: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

Ogłoszenie nr 566970-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. (2)

 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 Nie

 

Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 73145900000000, ul. ul. Wileńska  , 94-029  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 868 615, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 890 925.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.lo26lodz.wikom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 Nie

www.bip.lo26lodz.wikom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Nie
www.bip.lo26lodz.wikom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

Numer referencyjny: 1/LO26/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45111100-9

45223800-4

45262100-2

45262520-2

45310000-3

45320000-6

45330000-9

45410000-4

45421000-4

45432100-5

45432113-9

45442100-8

45431200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 456040,49
Waluta:

 PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym lub o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN pięćset tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: A1) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Warunki zostały określone w dziele X pkt. 1.3. a A2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami –(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki zostały określone w dziale X pkt 1.3 b A3) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów w dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, posiadającymi certyfikaty, atesty zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. B\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. B.2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) B.3) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. B.5) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A1), A2) i A3). B.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B1) i B2) składa dokument dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B1) i B2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. B.5) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. B.6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówieniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy) wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku: a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych z realizacji zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W takim przypadku nastąpi też zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. b) Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody bądź obiekty budowlane, sieci wodne, kanalizacyjne, energetyczne, itp., których skutki wystąpienia uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią. Wówczas też może zostać zmieniony termin zakończenia prac objętych umową, o czas niezbędny do wykonania zamówienia. c) Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania jej poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy –wtedy zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji umowy; d) Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; e) Działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; 2. Warunki dokonania zmian umowy: a) podstawą zmiany postanowień zawartej umowy są okoliczności wskazane w protokole konieczności podpisanym przez obie strony umowy, b) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, c) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące warunki: 1) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmianę umowy, 2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 3) opisze wpływ zmian na harmonogram prac objętych umową oraz na termin wykonania umowy. 3. Zmiany terminów w przypadkach określonych w ust. 1 lit. b, c, d, e muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów do umowy, po potwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia ogólnego charakteru umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie. 3) Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy. 4) Polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1pkt. 4 ustawy pzp. 6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w umowie § 9
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-16, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Załączniki do pobrania:

 

Konsultacje

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 1 do 5 czerwca oraz od 15 do 19 czerwca br. umożliwiamy konsultacje uczniom klas I i II naszej szkoły.
Z zajęć w formie konsultacji w budynku szkoły mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej oraz muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczkę i rękawiczki jednorazowe).

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć ( 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 12), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich nauczycielowi przedmiotu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus .

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustali terminy konsultacji, które zostaną przekazane uczniom również za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Uczniowie zobligowani są do stosowania się do zaleceń sanitarnych GIS dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali. Ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców  na udział w tych zajęciach w szkole (wzór zgody w załączeniu).

Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line,  codziennie, w godz. od 14.00 do 15.00, po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danym oddziale.


 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

oraz
na podstawie zarządzenia nr 11/2020 łódzkiego kuratora oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas i publicznych szkół ponadpodstawowych
(liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół i stopnia), na semestr pierwszy klas i szkół policealnych
i branżowych szkół ii stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą)

 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Podpisany wniosek i inne dokumenty składane są bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru lub ich skany przesyłane są drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji. Rozpoczyna od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

KLASY Z TEJ SAMEJ SZKOŁY NIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE OBOK SIEBIE NA LIŚCIE.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie (zmiana oddziałów na liście preferencji), w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Zmiany wymagają odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

Listy zostaną opublikowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. w  godz. 9.00 - 15.00

 

Dodatkowo wypełnienie kwestionariusza osobowego.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Listy zostaną opublikowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

 

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W formie papierowej lub elektronicznie

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Konkurs „CO NAS OGRANICZA?”

 

X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I ARTYSTYCZNEGO „W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
w tym roku pod hasłem:

„CO NAS OGRANICZA?”

 

 X edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych"

Komisja Konkursowa X edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych" dokonała oceny zgłoszonych prac literackich, plastycznych i fotograficznych. Po odkodowaniu prac do finału zakwalifikowano następujących uczniów (kolejność alfabetyczna):

kategoria I (szkoły ponadpodstawowe)
Aleksandra Machała z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Mateusz Muszyński z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach
Kinga Pajęczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Karolina Szymczak z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Marta Wieteska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Katarzyna Zabost z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

kategoria II (szkoły ponadgimnazjalne)
Anna Chojnacka z XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Piotr Czestkowski z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w  Łodzi
Magdalena Depcik z Zespołu Szkól nr 2 w Pabianicach
Laura Kowalewska z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Maja Kuśmierczyk z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Aleksandra Maryniak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Ewelina Sobczak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Wszystkich nagrodzonych uczniów z przyjemnością zaprosilibyśmy - jak co roku - do gmachu XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi na Galę Finałową. Skoro jednak pandemia pokrzyżowała plany, na ogłoszenie wyników i wykład zapraszamy on-line. Szczegóły wkrótce, a już teraz serdecznie gratulujemy finalistom!

 

                Żyjemy w tej lepszej części świata. Nie cierpimy głodu. Mamy dostęp do opieki medycznej i edukacji. Możemy wybrać życiowego partnera, zawód, styl życia. To do nas emigrują ci, którzy urodzili się w krajach, gdzie każdego dnia trzeba walczyć
o przetrwanie. Czy w związku z tym możemy wszystko? Co nas ogranicza? Jakie przeszkody napotykamy na naszych życiowych drogach? Czy bariery są tylko na zewnątrz? A może to my sami czasem blokujemy nasze myślenie, odczuwanie i działanie?

W tym roku proponujemy Wam podjęcie refleksji ukierunkowanej na powyższe pytania. Dodajcie do nich swoje. Może nie zawsze znajdziecie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że nie warto ich szukać. Proponujemy Wam konkurs na najlepszy scenariusz scenki teatralnej albo opowiadanie, pracę plastyczną lub fotografię, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

I. ORGANIZATOR

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytutem Etyki UŁ oraz Instytutem Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.

 

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, a także uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno – edukacyjnych w wieku 13-20 lat.

 

III. CELE KONKURSU

- zainteresowanie uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych problematyką etyczną

- promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

- rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

 

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Na konkurs należy nadsyłać:

- w kategorii literackiej – scenariusze scenki teatralnej lub opowiadania

- w kategorii artystycznej – prace plastyczne lub fotografie   

Tematyka prac musi wpisywać się w hasło tegorocznej edycji konkursu.

 

Warunki techniczne prac:

Prace literackiew postaci opowiadania nie powinny przekraczać 5 stron standardowego wydruku. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej i mieć format minimum A4.  Nie należy rolować prac! Prace fotograficzne powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 20 na 30 cm. W przypadku zdjęć stanowiących spójną całość (cykl) dopuszcza się 3 zdjęcia opatrzone wspólnym tytułem, które traktowane będą jak jedna praca konkursowa.

Prace, które nie spełniają warunków technicznych, nie będą uwzględniane.

Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się twórczości uczniów nagrodzonej lub wyróżnionej w innych konkursach.

Prace należy oznaczyć godłem (hasłem), a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) odrębnej dla każdej pracy umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimem
imoże zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja oceni:    - zgodność pracy z tematyką konkursu

            - wartość artystyczną

            - oryginalność podejścia do tematu

            - samodzielność.

 

VI. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac wyłania
po trzy najlepsze w każdej kategorii i kwalifikuje ich autorów do etapu wojewódzkiego. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 20 listopada
2020 r. (decyduje data dostarczenia pracy
do organizatora) na adres:

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

ul. Wileńska 22a

94-029 Łódź           (z dopiskiem: KONKURS  ETYCZNY)

Prace dostarczone organizatorowi po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

 

etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą: pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy Instytutu Etyki UŁ i Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, pracownik Łódzkiego Centrum Edukacji i Nauki dokonają oceny prac do26listopada2020r. w kategoriach literackiej i artystycznej dla dwóch grup wiekowych:

grupa 1 – uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

grupa 2 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich (listy nagrodzonych uczniów) w kategoriach plastycznej
i literackiej nastąpi do 27 listopada
2020 r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

Ogłoszenie wyników nastąpi4 grudnia 2020 r.na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów, biuletyn z konkursu/zdjęcia z uroczystości ukażą się na stronach internetowych XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W trakcie pandemii Covid-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów obrad jury i gali finałowej oraz modyfikacji formy podsumowania konkursu.

 

VIII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.
Wśród uczestników etapu wojewódzkiego obecnych na gali finałowej rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność
ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz nieodpłatne używanie, wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby konkursu,
w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Nauczyciel zgłaszający do konkursu niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych"

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych"

Komisja Konkursowa X edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych" dokonała oceny zgłoszonych prac literackich, plastycznych i fotograficznych. Po odkodowaniu prac do finału zakwalifikowano następujących uczniów (kolejność alfabetyczna):

kategoria I (szkoły ponadpodstawowe)
Aleksandra Machała z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Mateusz Muszyński z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach
Kinga Pajęczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Karolina Szymczak z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Marta Wieteska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Katarzyna Zabost z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

kategoria II (szkoły ponadgimnazjalne)
Anna Chojnacka z XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Piotr Czestkowski z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w  Łodzi
Magdalena Depcik z Zespołu Szkól nr 2 w Pabianicach
Laura Kowalewska z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Maja Kuśmierczyk z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Aleksandra Maryniak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Ewelina Sobczak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Wszystkich nagrodzonych uczniów z przyjemnością zaprosilibyśmy - jak co roku - do gmachu XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi na Galę Finałową. Skoro jednak pandemia pokrzyżowała plany, na ogłoszenie wyników i wykład zapraszamy on-line. Szczegóły wkrótce, a już teraz serdecznie gratulujemy finalistom!