XXVI LO w Łodzi

RODO

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

informujemy, że:

 

1)      Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, adres siedziby: ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź (dalej: XXVI LO);

2)      w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Joanną Bonowicz-Bednarek pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      ;

3)      dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w XXVI LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu XXVI LO, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez XXVI LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

4)      odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być:

a)       organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b)      uprawnione podmioty dostarczające XXVI LO obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

c)       podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

5)      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

6)      dane zgromadzone w związku z nauczaniem w XXVI LO będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

7)      uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8)      uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;

9)      w XXVI LO nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

10)  jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11)  podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia XXVI LO.

 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Bednarek-Bonowicz.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Kamila Wałęska.

Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.