TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

 

·         oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

·        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

·        orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu,

·       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

·       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Podpisany wniosek i inne dokumenty składane są bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru lub ich skany przesyłane są drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji. Rozpoczyna od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

KLASY Z TEJ SAMEJ SZKOŁY NIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE OBOK SIEBIE NA LIŚCIE.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca  2021 r.

 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Dodatkowo wypełnienie kwestionariusza osobowego.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.
- do godz. 14.00

Listy zostaną opublikowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

 

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia  2021 r.

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami
§ 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.