• Jury XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych", w tym roku pod hasłem "Odmienność. Wartość?" postanowiło zakwalifikować do udziału w gali finałowej 19 uczestników. Po odkodowaniu prac okazało się, że są to:

     

    Paulina Ambroziak z II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 

    Kaja Barańska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Melania Fidos z z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Hanna Gajdzik z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Gabriela Gałązka z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Tamara Gilston ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"

    Maja Hossain z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Iga Jaksa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku

    Maria Kasznicka z II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

    Zofia Mazur z z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Amelia Mielczarek ze Szkoły Podstawowej Fundacji Oświatowej "Nasza Szkoła"

    Iga Motow z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Mateusz Muszyński z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach

    Eryk Oleszczak z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach

    Wojciech Rybka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim

    Marianna Szymańska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    Emilia Trzeszczak z II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

    Julia Wawrzyniak z z XLII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

    oraz osobę, która na pracy umieściła godło B...

    W ostatnim z przypadków jury zadecydowało dać szansę uczniowi, który nie dołączył do koperty karty zgłoszeniowej. W związku z powyższym organizatorzy wzywają osobę będącą autorem pracy o niezwłoczne skontaktowanie się z sekretariatem XXVI Liceum Ogólnokształcącego i podanie pełnego godła oraz informacji o treści zgłoszonej pracy, pozwalające na jej zidentyfikowanie. W przypadku braku zgłoszenia do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu nominacja do grona finalistów konkursu uznana zostanie za niebyłą.

     

    Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy 7 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 na galę finałową, która odbędzie się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

    Do zobaczenia!

    XII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
    I ARTYSTYCZNEGO „W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
    w tym roku pod hasłem:

    „Odmienność. Wartość?”

    Żyjemy w świecie, w którym spotykamy ludzi bardzo różniących się od siebie. Niektórzy wzbudzają nasze zainteresowanie, zdziwienie, zaskoczenie, ciekawość. Do innych podchodzimy nieufnie, wydają nam się obcy, nie rozumiemy ich. To może być ktoś, kto żyje w tym samym mieście, wsi, na tej samej ulicy, w tym samym bloku czy kamienicy, trzy domy dalej… Czy warto poznawać inne kultury, światopoglądy, religie?
    Czy może nas to wzbogacić duchowo, intelektualnie, emocjonalnie? A może szukać poczucia bezpieczeństwa tylko we własnym środowisku? Żaba w studni nic nie wie o wielkim oceanie, nie wie też nic o stworzeniach zamieszkujących wielką wodę. Mamy wybór. Możemy zaryzykować, wyjść ze swojej studni i zobaczyć,
    jak różnorodny jest świat oraz ludzie, którzy go zamieszkują. Decyzja należy do nas.

    W tym roku proponujemy Wam podjęcie refleksji ukierunkowanej na powyższe pytania. Dodajcie
    do nich swoje. Może nie zawsze znajdziecie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że nie warto ich szukać. Proponujemy Wam konkurs na najlepszy scenariusz scenki teatralnej albo opowiadanie, pracę plastyczną
    lub fotografię, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

     

    1. ORGANIZATOR

    XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytutem Etyki UŁ, Instytutem Filologii Polskiej
    i Logopedii UŁ, Fundacją Centrum Doskonalenia i Nauki.

     

    1. ADRESAT KONKURSU

    Uczniowie 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego, a także uczestnicy zajęć artystycznych w placówkach  artystyczno – edukacyjnych w wieku 13-20 lat.

     

    III. CELE KONKURSU

    - zainteresowanie uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką etyczną

    - promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

    - rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

    1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

    Na konkurs należy nadsyłać:

    - w kategorii literackiej – scenariusze scenki teatralnej lub opowiadania

    - w kategorii artystycznej – prace plastyczne lub fotografie  

    Tematyka prac musi wpisywać się w hasło tegorocznej edycji konkursu.

     

    Warunki techniczne prac:

    Prace literackie w postaci opowiadania nie powinny przekraczać 3 stron standardowego wydruku. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej i mieć format minimum A4. Nie należy rolować prac! Prace fotograficzne powinny mieć wymiary nie mniejsze
    niż 20 na 30 cm. W przypadku zdjęć stanowiących spójną całość (cykl) dopuszcza się 3 zdjęcia opatrzone wspólnym tytułem, które traktowane będą jak jedna praca konkursowa. Prace, które nie spełniają warunków technicznych, nie będą uwzględniane. Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie.
    Do udziału w konkursie nie dopuszcza się twórczości uczniów nagrodzonej lub wyróżnionej w innych konkursach. Prace należy oznaczyć godłem (hasłem), a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) odrębnej dla każdej pracy trzeba umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimem i może zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

     

    1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

    Komisja oceni:    - zgodność pracy z tematyką konkursu

                - wartość artystyczną

                - oryginalność podejścia do tematu

                - samodzielność.

     

    1. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

    Konkurs jest dwuetapowy.

    etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac wyłania
    po trzy najlepsze w każdej kategorii i kwalifikuje ich autorów do etapu wojewódzkiego. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 25 listopada 2022 r. (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora) na adres:

    XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

    1. Wileńska 22a

    94-029 Łódź           (z dopiskiem: KONKURS  ETYCZNY)

    Prace dostarczone organizatorowi po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

     

    etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą:pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy Instytutu Etyki UŁ
    i Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ i pracownik Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonają oceny prac do 3 grudnia 2022 r. w kategoriach literackiej i artystycznej dla dwóch grup wiekowych:

    grupa 1 – uczniowie szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

    grupa 2 – uczniowie klas 2. 3. i 4. szkół ponadpodstawowych.

     

    VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

    Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich (listy nagrodzonych uczniów) w kategoriach plastycznej i literackiej nastąpi do 3 grudnia 2022 r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wstępnych wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

    Ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2022 r. na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów oraz biuletyn z konkursu/zdjęcia
    z uroczystości ukażą się na stronie internetowej szkoły.

     

    W trakcie pandemii Covid-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów obrad jury i gali finałowej oraz modyfikacji formy podsumowania konkursu.

     

    VIII. NAGRODY

    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. Wśród uczestników etapu wojewódzkiego obecnych na gali finałowej rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

     

    1. UWAGI KOŃCOWE

    Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu
    oraz nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby konkursu, w materiałach promocyjnych
    i informacyjnych. Nauczyciel zgłaszający do konkursu niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest
    do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

    Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

    Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

      

    Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.

    1. ZAŁĄCZNIKI

    Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

    Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.