•    

    TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin
    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Uwagi

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym :

     

    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
    • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu,
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

     

    od 20 kwietnia 2022 r.

    do 17 maja 2022 r.,

    do godz. 12:00

     

    2

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany

    do 31 maja 2022 r.

     

     

    3

    Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

    od 4 lipca 2022 r.

    do 11 lipca 2022 r.,

    do godz. 15:00.

     

     

    4

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 8 lipca 2022 r.

    do 12 lipca 2022 r.,

    godz. 15:00.

     

     

    4

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    do 15 lipca 2022 r.

     

    6

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

    19 lipca  2022 r.,

    do godz. 12:00

     

    7

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

    od 19 lipca  2022 r.,

    od godz. 12:00

    do 22 lipca 2022 r.

    do godz. 12:00

    Dodatkowo wypełnienie kwestionariusza osobowego.

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

    25 lipca 2022 r.,
    do godz. 12:00

     

     

    Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym

    do 25 lipca 2022 r.,

    Do godz. 13:00

     

     

    Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym

    do 26 lipca 2022 r.

     

     

     

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym

    do 28 lipca 2022 r.

     

     

     

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     

     

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

     

     

    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły