•    

    TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    Etap rekrutacji

    Rekrutacja podstawowa

    Rekrutacja uzupełniająca

    złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

    od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023 godz. 12:00

    od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 godz. 12:00

    podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

    do 11 maja 2023

     

    weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

    do 31 maja 2023

    do 31 lipca 2023

    przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

    od 1 czerwca 2023

    do 14 czerwca 2023
    (II termin 7 lipca 2023)

    od 27 lipca 2023

    do 28 lipca 2023

    podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

    15 czerwca 2023 r.

    31 lipca 2023 r.

    możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

    od 4 lipca 2023 r.

    do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00

     

    uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

    od 6 lipca 2023

    do 10 lipca 2023 godz. 15:00

     

    weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

    do 12 lipca 2023

    do 31 lipca 2023

    podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    14 lipca 2023

    do godz. 12:00

    1 sierpnia 2023

    do godz. 12:00

    wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

    od 24 kwietnia 2023 do 17 lipca 2023

    od 20 lipca 2023

    do 1 sierpnia 2023

    potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 14 lipca 2023 godz. 12:00

    do 20 lipca 2023

    od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

    do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

    podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    21 lipca 2023

    do godz. 12:00

    7 sierpnia 2023

    do godz. 12:00

    poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole

    do 21 lipca 2023

    do godz. 13:00

    do 7 sierpnia 2023

    do godz. 13:00

    opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    do 21 lipca 2023,

    8 sierpnia 2023