• Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
    w warunkach pandemii COVID-19 obowiązujące
    w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

    w Łodzi od 01 września 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    1.      Rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
    COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1394 z późniejszymi zmianami).

    2.      Rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz.U. z 2020,
    poz. 1386 ).

     

    CEL PROCEDURY

    Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

     

    ZAKRES PROCEDURY

    Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów uczęszczających
    do szkoły, rodziców oraz osób przebywających na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19.

     

    § 1

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

     

    1.      Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest
    Dyrektor XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
    w Łodzi.

    2.      W szkole stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
    oraz Ministra Edukacji i Nauki.

    3.      Pracownicy, rodzice, nauczyciele oraz osoby przebywające na terenie szkoły
    zobowiązani są do zapoznania z procedurą, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy informacyjnej.

    4.      Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19 odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.

     

    § 2

    ZASADY OGÓLNE

     

    1.    W przestrzeni wspólnej rekomenduje się noszenie maseczki.

    2.       Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego
    na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi (rower, hulajnoga) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

    3.      Wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobligowane do dezynfekcji rąk.

    4.      Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

    5.      Na terenie szkoły – poza salami lekcyjnymi – rekomenduje się noszenie maseczek
    oraz stosowanie innych środków ochrony osobistej.

    6.      W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

    -zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

    -pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

    -przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

    -w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

    -w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

    7.      Przy głównym wejściu do budynku szkoły, do sali gimnastycznej oraz we wszystkich salach lekcyjnych umieszczone są pojemniki z płynem dezynfekującym.

    8.      W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się instrukcje obrazkowe z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

    9.      Przy wyjściu ze szkoły znajduję się pojemnik na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.

    10.  Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
    Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć zalecane jest mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

    11.  W pomieszczeniach ogólnodostępnych (szatnie, toalety, sekretariat, itp.) jednocześnie może przebywać określona liczba osób, zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach wejściowych do danego pomieszczenia.

    12.  Na zajęciach laboratoryjnych rezygnuje się z samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów.

    13.  Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane
    do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

    § 3

    DYREKTOR

     

    1.        Ustala procedury obowiązujące w szkole i dostosowuje je do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.

    2.        Aktualizuje  i upowszechnia wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

    -specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć
    w formie zdalnej,

    -zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

    -aktualnych przepisów prawa.

    3.        Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w szkole.

    4.        Informuje pracowników o procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz o bieżącej sytuacji i czynnikach ryzyka COVID-19.

    5.        Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem telefonicznie, w przypadku podejrzenia choroby
    u dziecka.

    6.        Podejmuje decyzje o formie spotkań z rodzicami (zebrania, konsultacje).

    7.        Współpracuje ze służbami sanitarnymi, organem prowadzącym i nadzorującym.

     

     

     

    § 4

    NAUCZYCIELE

     

    1.        Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

    2.        W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

    3.        Pracownicy przestrzegają ogólnych zasad higieny, często myją lub dezynfekują ręce, stosują ochronę podczas kichania i kaszlu, unikają dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowują dystans społeczny.

    4.        Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole
    i dlaczego zostały wprowadzone. Przypominają uczniom o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

    5.        Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę lub w miarę potrzeb.

    6.        Informują niezwłocznie dyrektora szkoły o zaobserwowanych u siebie, innego pracownika lub ucznia objawach mogących wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka).

     

     

     

     

    § 5

    UCZNIOWIE

     

    1.        Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

    2.        W drodze do i ze szkoły uczniowie zachowują się zgodnie z przepisami obowiązującymi w przestrzeni publicznej.

    3.        Stosują ogólne zasady higieny, często myją lub dezynfekują ręce, stosują ochronę podczas kichania i kaszlu, unikają dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowują dystans społeczny.

    4.        Uczniowie mogą wchodzić i wychodzić ze szkoły wejściami: głównym i bocznym.

    5.        Uczniowie rozpoczynają lekcje zgodnie z planem zajęć.

    6.        Uczniowie po wejściu do szkoły oraz każdorazowo po wejściu do sali lekcyjnej obowiązkowo dezynfekują ręce.

    7.        Uczniowie odbywają lekcje w salach zgodnie z planem zajęć. Nie gromadzą się
    i zachowując wymagany dystans zajmują swoje miejsce w sali.

    8.        W trakcie przerw uczniowie pozostają w salach lekcyjnych (z wyjątkiem przerw poprzedzających planowe zajęcia wychowania fizycznego).

    9.        W trakcie przemieszczania się między salami lekcyjnymi obowiązuje dystans społeczny
    i ruch prawostronny.

    10.    Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. Nie wymieniają się przyborami szkolnymi.

    11.    Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

    12.    Niezwłocznie informują nauczyciela lub innego pracownika szkoły o objawach wskazujących na zakażenie górnych dróg oddechowych, wysoką temperaturę, kaszel, itp.

    13.    Zobowiązuje się uczniów do zapoznania z zasadami i stosowania się do wytycznych zawartych w załączniku nr 1 oraz w procedurach wewnętrznych szkoły dotyczących COVID-19.

     

     

     

    § 6

    PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

     

    1.        Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

    2.        W drodze do i ze szkoły pracownik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

    3.        Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani
    są dezynfekować ręce oraz 
    stosować ogólne zasady higieny: często myć ręce, stosować ochronę podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz zachować dystans społeczny.

    4.        Osoby sprzątające w szkole po każdym dniu dezynfekują: poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, drzwi wejściowe do szkoły, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, pomieszczenia sanitarne.

    5.        Pracownicy co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej wietrzą pomieszczenia, w których przebywają oraz korytarze w czasie trwania lekcji.

    6.        W przestrzeni wspólnej obowiązkowo noszą maseczkę lub przyłbicę z wyłączeniem sytuacji, gdy pracownik przebywa na swoim stanowisku pracy w odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.

    7.        Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do ograniczania kontaktu z uczniami
    i nauczycielami do niezbędnego minimum.

     

     

     

    § 7

    RODZICE

     

    1.        Rodzice zapoznają się z procedurami i zasadami funkcjonowania szkoły
    w roku szkolnym 2021/22 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.

    2.        Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

    3.        Wchodząc na teren szkoły stosują się do przyjętych zasad dotyczących higieny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy w przestrzeniach wspólnych).

    4.        Przekazują wychowawcy istotne informacje o stanie  zdrowia dziecka.

    5.        Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach reżimu sanitarnego.

    6.        Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

    7.        W przypadku uzyskania informacji ze szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka niezwłocznie zabierają ucznia ze szkoły.

    8.        Zaleca się ograniczenie kontaktu osobistego rodziców/opiekunów z nauczycielami. Wskazany jest systematyczny kontakt z wychowawcą klasy poprzez korzystanie
    z technik komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa
    lub telefon).

    9.        Zobowiązuje się rodziców do stosowania wskazówek zawartych w załączniku nr 2.

     

     

     

    § 8

    ZASADY KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH Z OSOBAMI SPOZA SZKOŁY

     

    1.        Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

    2.        Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza szkoły, zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie.

    3.        W budynku szkoły mogą przebywać osoby z zewnątrz po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem lub innym pracownikiem szkoły.

    4.        Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego osób spoza szkoły.

    5.        Przesyłki dostarczone do szkoły należy zdezynfekować.

    6.        Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

    7.        Należy stosować się do ogólnych wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

     

     

     

    § 9

    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

    COVID-19

     

    1. W przypadku podejrzenia u ucznia objawów zakażenia górnych dróg oddechowych:
    1. Nauczyciel bezzwłocznie kieruje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia
     - izolatorium (sala 25).
    2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
    3. Uczeń przebywa pod nadzorem wyposażonej w środki ochrony pielęgniarki lub - w przypadku jej nieobecności - wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, utrzymując min. 2 m odległości.
    4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
    5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie z wytycznymi.
    6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń z podejrzeniem COVID-19, jest niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
    7. Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla ucznia z objawami chorobowymi, po jego opuszczeniu jest skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.

     

    1. W przypadku podejrzenia u pracownika szkoły objawów zakażenia górnych dróg oddechowych:
    1. Pracownik bezzwłocznie zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, przerywa swoją pracę/jest odsunięty od pracy i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
    2. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i postępuje zgodnie z wytycznymi
    3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem COVID-19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
    4. Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla pracownika z objawami chorobowymi, po jego opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.

     

     

     

    § 10

    ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

     

    1.      Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.

    2.      W szatni jednocześnie przebywać mogą uczniowie  z tej samej grupy ćwiczebnej.

    3.      Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed, po i - w miarę możliwości - w trakcie trwania zajęć.

    4.      Uczniowie mogą korzystać z natrysków, które będą na bieżąco dezynfekowane.

    5.      Po każdym dniu (lub w miarę możliwości częściej) dezynfekuje się przybory i sprzęt sportowy.

    6.      Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

    7.      Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
    z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
    z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

     

     

     

    § 11

    POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

     

    1.        Niniejsza procedura dotyczy funkcjonowania XXVI Liceum Ogólnokształcącego
    im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi od dnia 1 września 2021 r. w trybie stacjonarnym.

    2.        W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej będzie prowadzone w szkole nauczanie hybrydowe lub zdalne.

     

     

     

     

    ZAŁĄCZNIKI:

     

          Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

     

    1)   Załącznik nr 1 – 10 zasad dla ucznia.

    2)   Załącznik nr 2 – Wskazówki dla rodzica.

    3)   Załącznik nr 3 – Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej

    4)   Załącznik nr 4 – Procedury obowiązujące w gabinecie opieki przedmedycznej.

     

     

    ……………………………………………

                                                                                         (podpis dyrektora)

     

     

     

     

    Załącznik nr 3

    PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

    XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. K.K.BACZYŃSKIEGO
    W ŁODZI NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

     

     

    Postanowienia ogólne:

    1.       Pracownik biblioteki przebywa na terenie biblioteki szkolnej w rękawiczkach
    i maseczce/przyłbicy. Użytkownicy biblioteki przebywają na terenie biblioteki
    w maseczce/przyłbicy.

    2.       W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m).

    3.       Pomieszczenia biblioteczne są systematycznie wietrzone.

    4.       Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł, podlegają regularnemu czyszczeniu

    5.       Ogranicza się dostęp do czytelni, księgozbioru, czasopism oraz korzystanie
    z multimediów.

    6.       Zapisy na książki, zgłaszanie zwrotów książek oraz pytania dotyczące księgozbioru uczniowie kierują do nauczyciela bibliotekarza za pomocą poczty w e-dzienniku Librus. Tam też czytelnik otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela bibliotekarza nt. godziny odbioru/zwrotu książki. (nauczanie online).

    7.       W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny
    i wyłączenie zbiorów z użytkowania.

    8.       Godziny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian.

     

     

    Przyjmowanie zwrotów materiałów bibliotecznych

    1.         Uczeń w obecności nauczyciela bibliotekarza odkłada książki do specjalnie przygotowanego kartonu. Zostaje zaznaczona data zwrotu.

    2.         Książki odizolowane, oznaczone datą zwrotu, zostają wyłączone z wypożyczania
    do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

    3.         Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, podlega każdorazowej dezynfekcji.

    4.         Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu
    do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

     

     

    Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

    1. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby).
    2. Na papierze i tekturze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).
    3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.